Sani Badkamers Privacy verklaring

Sani-CV Service, gevestigd aan Rijksstraatweg 66, Wassenaar 2241 BW, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.sanicvservice.nl
Rijksstraatweg 66, Wassenaar 2241 BW
Tel: 0705110238

De Functionaris Gegevensbescherming van Sani-CV Service is te bereiken via info@sanicvservice.nl of via 0705110238

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Sani-CV Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (via webpagina, indien ingevuld) via diensten
– Adresgegevens, via diensten
– Telefoonnummer (via webpagina, indien ingevuld) via diensten
– E-mailadres (via webpagina, indien ingevuld) via diensten
– Bankrekeningnummer, via diensten
– KvK nummer, via diensten
– Btw nummer, via diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, neem dan contact met ons op via info@sanicvservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Sani-CV Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Voor servicedoeleinden van de geleverde artikelen
– Sani-CV Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Sani-CV Service doet niet aan geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sani-CV Service) tussen zit. Sani-CV Service gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen, die gegevens verzamelen met als doel E-commerce, automatic mailings, cookies en data matching om profiling toe te passen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sani-CV Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam (via webpagina, 1 jaar) via diensten, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte.
– Adresgegevens, via diensten, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte.
– Telefoonnummer (via webpagina, 1 jaar) via diensten, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte.
– E-mailadres (via webpagina, 1 jaar) via diensten, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte.
– Bankrekeningnummer, via diensten, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte.
– KvK nummer, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte. (zakelijk)
– Btw nummer, 7 jaar wettelijk verplicht voor onze belastingaangifte. (zakelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden

Sani-CV Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sani-CV Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sani-CV Service gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sani-CV Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sanicvservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sani-CV Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sani-CV Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sanicvservice.nl